BRU logo

Warunki użytkowania

Data wejścia w życie: styczeń 2014 r.

Niniejsza strona internetowa, wraz ze wszelkimi podstronami dostępnymi za pośrednictwem strony startowej („Strona”), jest publikowana i administrowana przez jednostki zależne, stowarzyszone i/lub powiązane podmioty Grupy Bru n.v. („Bru”). Wchodząc na którąkolwiek z podstron dostępnych poprzez niniejszą stronę startową lub którąkolwiek inną stronę, należy pamiętać, że taka podstrona może mieć własne, właściwe dla niej warunki użytkowania. Uzyskując dostęp, nawigując lub korzystając z niniejszej Strony, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń i zastrzeżeń, warunki określone poniżej i wszelkie dodatkowe warunki użytkowania określone na którejkolwiek z podstron.

Prawo do korzystania ze Strony i jej Treści
Niniejsza strona jest wyłącznie do użytku własnego. Użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać, wymieniać, modyfikować, sprzedawać ani przesyłać żadnych treści skopiowanych z niniejszej Strony, w tym m.in. tekstu, obrazów, dźwięku, wideo, dla jakichkolwiek celów biznesowych, komercyjnych lub publicznych. Jeśli użytkownik przestrzega niniejszych warunków użytkowania, Bru przyznaje mu niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do wchodzenia na Stronę, wyświetlania jej i korzystania z niej. Użytkownik zgadza się nie przerywać ani w żaden sposób nie podejmować prób przerwania działania niniejszej Strony.

OWłasność
Wszystkie materiały na Stronie, w tym m.in. dźwięki, obrazy, oprogramowanie, tekst i klipy wideo („Treść”) są chronione prawem autorskim na mocy międzynarodowego prawa autorskiego, konwencji międzynarodowych i innych przepisów prawa autorskiego. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści, za wyjątkiem przypadków, w których postanowiono tu inaczej. Użytkownik zgadza się postępować zgodnie z wszelkimi instrukcjami na Stronie ograniczającymi sposób korzystania z Treści. Na Stronie znajduje się szereg zastrzeżonych logo, znaków usługowych lub handlowych. Udostępniając je na Stronie Bru nie przyznaje użytkownikowi licencji do używania tych zastrzeżonych logo, znaków usługowych lub handlowych. Nieuprawnione użycie Treści może naruszać przepisy dotyczące praw autorskich, znaków handlowych, prywatności i jawności oraz prawa cywilnego i karnego.

Prawa Bru do materiałów użytkownika
Jeżeli użytkownik przesyła korespondencję lub materiały na tę Stronę pocztą elektroniczną lub inaczej, w tym komentarze, dane, pytania, sugestie itp., cała korespondencja nie jest i nie będzie uznawana za poufną i zastrzeżoną. Tym samym użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, zgodnie z którymi użycie takich materiałów narusza którekolwiek z jego praw, w tym autorskie prawa osobiste, prawa do prywatności, prawa własności i inne, prawa do wizerunku, prawa do wymienienia nazwiska jako autora materiałów lub pomysłów oraz wszelkie inne prawa, w tym prawa do zatwierdzania sposobu, w jaki Bru wykorzystuje te materiały. Wszelkie materiały przedłożone na Stronie mogą być adaptowane, emitowane, zmieniane, kopiowane, ujawniane, obejmowane licencją, wykonywane, zamieszczane, publikowane, sprzedawane, przesyłane lub wykorzystywane przez Bru wszędzie na świecie, na każdym nośniku, na zawsze. Ponadto Bru ma swobodę używania, bez rekompensaty na rzecz użytkownika, wszelkich koncepcji, pomysłów, know-how lub technik zawartych we wszelkiej korespondencji przesyłanej przez użytkownika na Stronę do wszelkich celów, w tym m.in. do opracowywania, wytwarzania i sprzedaży produktów przy użyciu takich informacji. Niemniej użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Bru nie jest zobowiązana do wykorzystania tych pomysłów lub materiałów oraz że użytkownik nie ma prawa domagać się takiego wykorzystania.

Przesyłane materiały
Przesyłanie przez Internet nigdy nie jest w pełni prywatne lub bezpieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane do Strony mogą być odczytane lub przechwycone przez innych, chyba że istnieje specjalna notka, zgodnie z którą dana informacja jest zaszyfrowana (wysłana jako kod). Wysłanie wiadomości do Bru nie wywołuje szczególnej odpowiedzialności Bru wobec użytkownika.

Linki
Niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych World Wide Web. Bru dostarcza linki jedynie dla wygody użytkownika i nie odpowiada za treści na stronach, do których prowadzą ani za linki z niniejszej Strony. Linki ze Strony lub każdej innej strony nie oznaczają, że Bru zatwierdza, popiera lub poleca daną stronę. Bru zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności, legalności, wiarygodności wszelkich treści na jakichkolwiek innych stronach internetowych.

Dostępność produktów i usług
Produkty i usługi prezentowane na Stronie mogą nie być dostępne do nabycia w danym kraju lub miejscowości użytkownika. Odniesienie do tych produktów i usług na Stronie nie implikuje ani nie gwarantuje, że produkty te lub usługi będą dostępne w każdym momencie w lokalizacji użytkownika. Użytkownik powinien skonsultować się z lokalnym przedstawicielem Bru w celu sprawdzenia dostępności konkretnych produktów i usług na swoim obszarze.

Prawo Bru do zmiany tych warunków użytkowania lub treści na Stronie
Bru może dodać, zmienić lub usunąć dowolną część niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Wszelkie zmiany warunków użytkowania lub wszelkich warunków zamieszczonych na niniejszej Stronie obowiązują w momencie ich wprowadzenia. Kontynuując korzystanie z niniejszej Strony po wprowadzeniu wszelkich zmian, użytkownik wyraża akceptację tych zmian. Bru może dodawać, modyfikować, wstrzymywać, usuwać lub zawieszać wszelkie Treści publikowane na niniejszej Stronie, w tym właściwości i specyfikacje produktów opisanych lub przedstawionych na Stronie, czasowo lub permanentnie, w dowolnym momencie, bez powiadamiania i bez ponoszenia odpowiedzialności.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, chronić, zwolnić z odpowiedzialności Bru wraz z jej wszystkimi pełnomocnikami, dyrektorami, pracownikami, dostawcami informacji, licencjodawcami i licencjobiorcami, urzędnikami i spółkami (łącznie „Zabezpieczone Strony”) na wypadek wszelkiej odpowiedzialności i kosztów (w tym między innymi kosztów honorariów adwokackich) poniesionych przez Zabezpieczone Strony w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania lub poniższych oświadczeń, gwarancji i porozumień. Użytkownik współpracuje w wymiarze w sposób uzasadniony wymaganym do obrony Bru przed wszelkimi roszczeniami. Bru zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli, na własny koszt, wszelkich innych kwestii podlegających odszkodowaniu ze strony użytkownika, przy czym użytkownik nie może w żadnym przypadku rozstrzygać jakichkolwiek kwestii bez pisemnej zgody Bru.

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji i szkód: Ograniczenie odpowiedzialności
KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ STRONY ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. NINIEJSZA STRONA (WRAZ Z CAŁĄ TREŚCIĄ I FUNKCJAMI UDOSTĘPNIONYMI LUB DO KTÓRYCH MOŻNA MIEŚĆ DOSTĘP POPRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ) ZAPEWNIA SIĘ W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA. W ODNIESIENIU DO TREŚCI NINIEJSZEJ STRONY BRU NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (1) Z TYTUŁU DOKŁADNOŚCI, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE LUB DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM; (2) PRZEWIDUJĄCYCH, ŻE SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY NINIEJSZĄ STRONĘ JEST POZBAWIONY WIRUSÓW LUB INNYCH KOMPONENTÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ, USZKODZIĆ LUB SPOWODOWAĆ ZNISZCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA LUB WSZELKIEJ INNEJ JEGO WŁASNOŚCI PODCZAS DOSTĘPU, NAWIGACJI, POBIERANIA LUB WSZELKIEGO INNEGO UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY. POD ŻADNYM POZOREM, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA ZE STRONY BRU, BRU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKOWE, BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, POŚREDNIE, KARNE LUB SZCZEGÓLNE POWIĄZANE Z (A) UŻYTKOWANIEM, (B) NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA LUB (C) BŁĘDAMI LUB POMINIĘCIAMI W TREŚCI I FUNKCJACH NINIEJSZEJ STRONY, NAWET W PRZYPADKU GDY BRU LUB JEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD WYNIKOWYCH LUB UBOCZNYCH, STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BRU WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW DO ROSZCZEŃ (ZARÓWNO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, JAK I DELIKTOWEJ, W TYM M.IN. ZANIEDBAŃ LUB INNYCH PRZYPADKÓW) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ kwoty 100,00 $.

Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie dodatkowe warunki zamieszczone na niniejszej Stronie stanowią łącznie całość umowy zawartej pomiędzy Bru a użytkownikiem w przedmiocie korzystania przez użytkownika niniejszej Strony. Wszelkie podstawy do roszczeń, jakie może mieć użytkownik w odniesieniu do swojego korzystania z niniejszej Strony muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od zaistnienia powodu roszczenia lub powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna którekolwiek z niniejszych warunków użytkowania lub ich część za niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie wyegzekwowane w maksymalnym dozwolonym zakresie tak, aby zamierzenie niniejszej umowy i pozostałe warunki użytkowania zachowały pełną ważność i skutek. Niniejsze warunki użytkowania są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego bez uwzględnienia jego przepisów kolizyjnych.